tonks

10 tekstów – auto­rem jest ton­ks.

W środku

Od­czuć to, co kiedyś się przeżywało,
Powrócić do przeszłości,
zat­rzy­mać się w niej.
Samotność?
Cza­sami trze­ba się zat­rzasnąć, odejść.
Wte­dy wszys­tko wraca:
niena­wiść, złość,
smu­tek, żal...
Tyl­ko wte­dy, tyl­ko w samotności
jes­teś całym sobą.
I te­go właśnie szukasz;
oso­by, przy której 
bedziesz od­czu­wał wszystko.
To jest dobre.
Jed­nak nie umiesz.
Wewnętrzne "Ja" jest silniejsze.
I tyl­ko łzy. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 stycznia 2012, 22:29

Świat

Ty­le ra­zy mnie oszukał,
od­bierał nadzieje,
ka­zał płakać.
Od­bierał szczęście,
kiedy już je pra­wie miałam.
Ska­zał na potępienie,
sa­mot­nośc, brak zrozumienia..
Wte­dy coś się zmieniło,
od­wróciło do góry nogami.
Ty...
Człowiek tak bar­dzo różny
ode mnie, tak różny od świata...
Ideał sprzeczności.
Wte­dy to ja od­na­lazłam
swo­je życie w Tobie.
Da­jesz mi to, cze­go potrzebuję,
choć sa­ma o tym nie wiedziałam.
Mi­losc bezgraniczna,
nie wy­maga­jaca nicze­go od siebie.
"Nie chce idealu - chce ciebie" 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 listopada 2011, 19:05

Wiem, że każdy je­sien­ny liść ocierający mo­je łzy, każdy płatek śniegu roz­ma­zujący mój ma­kijaż, każdy lek­ki po­wiew wiosen­ne­go wiat­ru, każdy pro­myk let­niego słońca - wszys­tko mówi o To­bie, niczym cichy szept gładzący mo­je uszy... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 października 2010, 22:43

Zbyt długo cze­ka się na szczęście, które przy­nosi rozczarowanie. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 10 czerwca 2010, 19:43

Naj­gor­sze uczu­cie - kiedy chce ci się płakać, a zab­ra­niają ci wy­lewać łzy. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 21 maja 2010, 20:39

Smu­tek jest nieo­dzow­ny do by­cia szczęśli­wym. Bez niego życie jest mo­noton­ne i puste. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 marca 2010, 21:29

Szczęśli­we za­kończe­nia można tyl­ko dopowiadać. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 28 lutego 2010, 09:48

Nikt nie widzi tła - ono nie mu­si być szczęśliwe. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 lutego 2010, 18:23

Głębia

Kiedyś żyłam w ra­dości świata
będąc nieszczęśliwa.
Te­raz żyję w ra­dości innych
będąc martwa.
Ludzie dający mi szczęście odeszli.
Odeszli w ten wyideali­zowa­ny świat,
za­pomi­nając o cząstce piękna.
Żyją tyl­ko tą zwykłą ludzką radością,
będąca prawdziwą,
ale jed­nak na­dal zwykłą.
Ja pozostałam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 lutego 2010, 13:17

Jes­teś jak szkla­na ku­la - zaw­sze wi­doczna, ale ciągle zamknięta. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 lutego 2010, 14:46
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność